-09125452330 بیات-09121869250 مهدوی
tnarmansazeh@gmail.com

قوانین غرفه سازی

برچسب:قوانین غرفه سازی

برای غرفه سازی در نمایشگاه ها چه قوانینی وجود دارد؟ (بخش دوم)

/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/

برای منصرف شدن از غرفه سازی در یک نمایشگاه باید 45 روز قبل از شروع نمایشگاه درخواست بدهید. در صورتی که کمتر از 45 روز به شروع نمایشگاه مانده باشد به هیچ عنوان انصراف شما را قبول نمی‌کنند و اگر از غرفه ای که به شما اختصاص داده‌اند استفاده نکنید مبلغ واریزی شما بازگردانده نمی‌شود و حتی...

برای غرفه سازی در نمایشگاه ها چه قوانینی وجود دارد؟ (بخش اول)

/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/

قوانینی که مربوط به ساخت و ساز غرفه سازی است. 1- برای غرفه سازی در هر نمایشگاهی از مواد مختلفی استفاده می‌شود که همه ی این مواد باید غیر قابل اشتعال و یا کمتر قابل اشتعال باشد. 2- هر کاری که برای غرفه سازی انجام می‌شود اگر باعث جلوگیری از فعالیت سیستم حفاظت از آتش سوزی و سیستم نظارت مرکزی...

جستجو نتیجه ای نداشت.