-09125452330 بیات-09121869250 مهدوی
tnarmansazeh@gmail.com

شرکت در نمایشگاه

برچسب:شرکت در نمایشگاه

برای شرکت در نمایشگاه ها چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/

ابتدا بایستی تاریخ نمایشگاه ها به همراه موضوع آن ها را بدانید سپس با توجه به فیلد کاری خود نمایشگاه مورد نظر را انتخاب می کنید. مثلا اگر شرکت پارجه و نخ دارید بایستی در نمایشگاه های مربوط به پارچه و نخ شرکت کنید و نمی توانید مثلا در نمایشگاه تکنولوژی شرکت کنید. بنابراین اولین اقدام برای...

جستجو نتیجه ای نداشت.