-09125452330 بیات-09121869250 مهدوی
tnarmansazeh@gmail.com

اقدامات نمایشگاه

برچسب:اقدامات نمایشگاه

اقداماتی که باید قبل، حین و بعد از نمایشگاه انجام داد چیست؟

/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/

یکی از نکاتی که بعد از غرفه سازی و طراحی آن بایستی شرکت هایی که قرار است در نمایشگاه ها شرکت کنند به آن توجه کنند این است که افرادی که قرار است در غرفه ی نمایشگاهی کار کنند همگی لباس های فرم یکدست داشته باشند. این افراد بهتر است از کفش های راحتی استفاده کنند زیرا زمان زیادی را باید در غرفه...

جستجو نتیجه ای نداشت.